پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم ۴۰ سوالی

پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم ۴۰ سوالی

تعداد سوال :۴۰

همراه با

کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون

کد A1134

قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

پرسشنامه استرس های زندگی LDI

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

پرسشنامه استرس های زندگی

LDI

۱۸
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۶۹
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

پرسشنامه دیدگاه زمانی زیمباردو(ZTPI)

پرسشنامه دیدگاه زمانی زیمباردو(ZTPI)

تعداد سوال :۵۶

همراه با

کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون

کد A1133

قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)+فرم ۵۰ سوالی

آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)

فرم ۵۰ سوالی

دارای روایی و پایایی

کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون

کد A1132

قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

راهنمای پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

راهنمای پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

به صورت کامل

راهنمای آزمون آمادگی متروپالیتن

فرم(A)

Metropoliten Readiness Tests

کد A1131

قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

پرسشنامه میل به طلاق (فرم ۱۴ سوالی) روزلت ،جانسون و مورو ۱۹۸۶

پرسشنامه میل به طلاق (فرم ۱۴ سوالی) روزلت ،جانسون و مورو ۱۹۸۶

تعداد سوال:۱۴

همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۷

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه استقلال فکری عاطفی(تفکیک خویشتن فرم ۴۳ سوالی)DSI-2

پرسشنامه استقلال فکری عاطفی(تفکیک خویشتن فرم ۴۳ سوالی)

تعداد سوال:۴۳

همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۶

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه ۷۵ سوالی EMSS

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه ۷۵ سوالی EMSS

تعداد سوال:۷۵

همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد :pico

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم ۹۰ سوالی ویراست سوم

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم ۹۰ سوالی ویراست سوم

 

تعداد سوال:۹۰
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۳

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

د از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷اس ام اس بدهید.

h3

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq)

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq)
تعداد سوال:۹
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۲

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3