مقیاس خود پنداره مندا گلیوو پیرت ۱۹۹۵(P.M.S.P.S)

مقیاس خود پنداره مندا گلیوو پیرت ۱۹۹۵(P.M.S.P.S)
پرسشنامه خودپنداره مندا گلیوو پیرت ۱۹۹۵
تعداد سوال :دارای ۴ بعد  و سه بخش
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۲۴۳
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه انعطاف پذیری مثبت

پرسشنامه انعطاف پذیری مثبت

این پرسش نامه همان پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت میباشد

تعداد سوال :۱۶
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۲۳
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه انسجام خانوادگی

پرسشنامه انسجام خانوادگی
تعداد سوال :۲۸
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۲۲
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور(۱۹۸۷)

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور(۱۹۸۷)
تعداد سوال :۱۵
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۲۰
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (۱۹۹۰)

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
تعداد سوال :۱۸
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :۴۲۱
قیمت:۵ هزار تومان
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

پرسشنامه وندالیسم شهری

پرسشنامه وندالیسم شهری
تعداد سوال :۳۴
کد ۴۱۹
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه مدیریت مشارکتی الوانی

پرسشنامه مدیریت مشارکتی الوانی
تعداد سوال :۱۳
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۱۸
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت ocdq

پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت ocdq
تعداد سوال :۴۲
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1137
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه استرس شغلی کوپر

 پرسشنامه استرس شغلی کوپر
تعداد سوال :۲۲
همراه با
کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :۴۱۶
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر
تعداد سوال :۳۰
همراه با
کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۱۵
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

h3