منبع کنترل درونی،شانس و افراد مسلط

منبع کنترل درونی،شانس و افراد مسلط

تعداد سوال:۲۴
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۷

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس احساس خواهی مارون زاکرمن

مقیاس احساس خواهی مارون زاکرمن

تعداد سوال:۳۲
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۹

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون(gwpq)

پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون(gwpq)

تعداد سوال:۲۵
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۰۷

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت

آزمون اعتیاد به اینترنت

تعداد سوال:۲۰
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۶۵

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس شخصیتی اسکیز و تایپی(sat)

مقیاس شخصیتی اسکیز و تایپی(sat)

تعداد سوال:۳۷
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۸۹

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید