روانشناسی

هوش تربیتی

هوش تربیتی
شتعداد سوال:۱۶
همراه با کلید و نمره گزاری
منبع+روایی+پایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیریدش

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده ۲۹ سوالی

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده
تعداد سوال:۲۹
همراه با کلید و نمره گذاری
روایی پایایی و غیره
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و و وایتمن

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و و وایتمن

تعداد سوال:۴۰
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۸

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

مقیاس ترس از موفقیت گود

تعداد سوال:۲۹
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۴۰

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی

تعداد سوال:۱۷
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:pico

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس

مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس

تعداد سوال:۲۱
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:pico

RIAL 50,000 – خرید

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه حالت-رگه اظطراب اسپیلبرگر(stai)

پرسشنامه حالت-رگه اظطراب اسپیلبرگر

(stai)

تعداد سوال:دو تا ۲۰ تا
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۱

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳(MCMI-III)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

(MCMI-III)

تعداد سوال:۱۷۵
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۳۶

RIAL 50,000 – خرید محصول

 

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه سازگاری بل(BAI)

پرسشنامه سازگاری بل

(BAI)

تعداد سوال:۱۷۵ ماده و ۲۸ مقیاس
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۰۹

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

آزمون تصور از خود بک(bsct)

آزمون تصور از خود بک

(bsct)

تعداد سوال:۱۶۰
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۰۸

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید