انواع پرسشنامه

مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاسkmgos

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاسkmgos

۷
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۷۹
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

h3

مقیاس پیروی از سنت های زناشویی MCS

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس پیروی از سنت های زناشویی

MCS

۱۵
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۷۳
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس kmcs

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس

kmcs

۱۱
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۶۶
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

آزمون باورهای غیر منطقی جونز-اهواز

آزمون باورهای غیر منطقی جونز-اهواز
تعداد سوال:۴۰
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:pico

RIAL 50,000 – خرید محصول
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر)

 

 

 


مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

( مخصوص دانشجویان دختر)

 

تعداد سوال:۴۰
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
کد:۲۰۲
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس آگاهی از خود/ احساس(SFAS)

 

 

 


مقیاس آگاهی از خود/ احساس(SFAS)

 

تعداد سوال:۸
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
کد:۲۰۱
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامۀ شناخت و داوری نسبت به مردم

 

 

 


پرسشنامۀ شناخت و داوری نسبت به مردم

 

تعداد سوال:۲۸
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه رضایت زناشویی ۴۷ سوالی ENRICH

 

 

 

پرسشنامه


پرسشنامه رضایت زناشویی ۴۷ سوالی ENRICH

 

تعداد سوال:۴۷
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

آزمون تأییدجویی کودکان

 

 

 

پرسشنامه


آزمون تأییدجویی کودکان

 

 تعداد سوال:۵۰
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه پرسشنامۀ قدرت رهبری

 

 

پرسشنامه
پرسشنامۀ قدرت رهبری

 

 تعداد سوال:۱۶سوال چند بخشی
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید